OSMK’s vedtægter

Vedtægter for Odense Squash & Motionsklub

 

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Odense Squash & Motionsklub (forkortet OSMK).

Klubben, der har hjemsted i Odense Kommune og er stiftet den 15. maj 1984, er tilsluttet Dansk Squash Forbund under Danmarks Idræts-Forbund og er underlagt disse organisationers love og bestemmelser.

 

 

§ 2 Formål

Klubbens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme medlemmernes kendskab og interesse for squashspillet og ved på anden måde at virke for fremme af denne idræt. Herved er det opfattelsen, at klubben kan medvirke til at forbedre medlemmernes trivsel og deres lyst til at tage aktivt del i samfundslivet.

 

 

§ 3 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab, og som kan tilslutte sig klubbens formål, samt ikke har uafviklet gæld til klubben.

Indmeldelse sker elektronisk ved at kontakte klubbens medlemsservice på medlem@osmk.dkmedlem@osmk.dk .

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

Ethvert medlem anvises ved indmeldelse klubbens gældende vedtægter, som forefindes på opslagstavle på spillestedet samt på klubbens hjemmeside, og accepterer at være underlagt Danmarks Idrætsforbunds til enhver tid gældende dopingregler.

 

 

§ 4 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter eller andre gældende, offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

For at vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

 

 

§ 5 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedr. klubbens opløsning henvises til §9.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Evt. indkomne forslag offentliggøres ved opslag i klubben sammen med dagsorden og det reviderede regnskab senest en uge før generalforsamlingen.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

 

 

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse

Behandling af indkomne forslag

Valg af formand i lige år

Valg af kasserer i ulige år

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 3 i ulige år)

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. §8

Eventuelt

 

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 7 Bestyrelsen

Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 5 medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører klubben, arkiveres på forsvarlig vis.

Klubben tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af kassereren. Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af det budgetansvarlige bestyrelsesmedlem.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

 

 

§ 8 Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal senest den 15. februar afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen i henholdsvis lige og ulige år to revisorer, hvoraf den ene er en registreret/autoriseret revisor. Derudover vælges hvert år en revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år inden d. 1. marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede. Revisorerne fastsætter selv deres arbejdsgang.

 

 

§ 9 Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Nærværende vedtægter afløser tidligere godkendte vedtægter for OSMK.

Således vedtaget på klubbens generalforsamling, den 30. april 2011